map

Regulamin

I Postanowienia wstępne

 1. Najemca powinien posiadać prawo jazdy kat. B co najmniej 3 lata lub kat. C co najmniej 1 rok. Winien mieć ukończone 26 lat. Powyższe wymagania dotyczą również drugiego kierowcy wskazanego przez Najemcę.

II Zasady wynajmu kamperów

 1. Kampera wynajmuje się na minimum 3 dni a w okresie wakacyjnym na minimum 7 dni.

 2. Z tytułu wynajmu kampera kaucja wynosi 4000 zł. Kaucja rozliczana jest w ciągu trzech dni roboczych od dnia zwrotu pojazdu.

 3. Na poczet rezerwacji Najemca zobowiązany jest, w ciągu 7 dni od zgłoszenia rezerwacji dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny wynajmu, pod rygorem wygaśnięcia rezerwacji. Zaliczka nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z rezerwacji ; stanowi ona ryczałtową rekompensatę, Wynajmującego z tytułu utraconych przychodów wskutek wycofania pojazdu kempingowego z obrotu i możliwości zarezerwowania go przez innych Klientów. Zaliczka może być zaliczana na poczet rezerwacji w innym wolnym terminie tego samego sezonu (roku).

 4. Pozostałą należność z tytułu rezerwacji oraz kaucję, za wyjątkiem płatności za transport kampera przez W.P.K. „Obieżyświat”, wpłaca się najpóźniej w dniu odbioru pojazdu. W przypadku, gdy transport kampera zlecono firmie W.P.K. „Obieżyświat” wpłaca się należność za transport na konto W.P.K. „Obieżyświat” najpóźniej na 3 dni przed dniem rozpoczęcia transportu, pod rygorem zaniechania dostawy.

 5. Najemca otrzymuje posprzątany i umyty pojazd kempingowy oraz zobowiązany jest do zwrotu umytego i posprzątanego pojazdu kempingowego. W przypadku nie spełnienia tych warunków naliczona jest opłata, potrącona z kaucji, wynosząca 150 zł za sprzątanie i 100 zł za mycie (razem 250 zł). Prawo do oceny w tym zakresie należy do Wynajmującego.

 6. W przypadku zwrotu kampera po godzinie określonej w umowie, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary wynoszącej 50zł za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia. Kara ta potrącana zostanie w pierwszej kolejności z kaucji.

 7. W przypadku opóźnienia w wydaniu pojazdu kempingowego z winy Wynajmującego, firma W.P.K. „Obieżyświat” zobowiązana jest do wypłaty Najemcy zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 100 zł za każde 24 godziny opóźnienia, nie więcej jednak niż 400 zł. Odszkodowanie nie przysługuje, gdy W.P.K. „Obieżyświat” zapewni pojazd zastępczy. W przypadku, gdy Najemca odmówi wynajmu pojazdu zastępczego firma W.P.K. „Obieżyświat” zobowiązana jest do zwrotu uiszczonej przez Najemcę zaliczki. Najemcy nie przysługują inne roszczenia z tytułu opóźnienia wydania pojazdu kempingowego.

 8. Jeżeli zwrot kampera nastąpi w terminie wcześniejszym niż to ustalono w umowie, kwota za niewykorzystany okres wynajmu nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku.

 9. Przedłużenie okresu wynajmu może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Wynajmującego.

 10. Gdy pojazd kempingowy nie zostanie zwrócony w ciągu 6 godzin licząc od godziny zwrotu określonej w umowie, Wynajmujący zawiadomi Policję o samowolnym i bezprawnym przywłaszczeniu samochodu kempingowego. Wszelkie koszty z tym związane obciążą Najemcę. Wypłacona kaucja przepada w całości.

III Odpowiedzialność Najemcy i wycena szkód.

 1. Kampery posiadają ubezpieczenie OC i AC. Najemca/kierowca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA dostępnych na stronie internetowej firmy ubezpieczeniowej oraz bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym danego kraju.

 2. Udział własny Najemcy w szkodach, pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA oraz bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym danego kraju, wynosi 4000 zł.

 3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w pojeździe kempingowym w przypadku naruszenia postanowień OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA lub/i przepisów prawa o ruchu drogowym danego kraju, a także naruszenia postanowień umowy wynajmu lub/i postanowień niniejszego regulaminu. W takich przypadkach Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z likwidacją szkód w pojeździe.

 4. W przypadku kolizji drogowej lub kradzieży pojazdu, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia firmy W.P.K. „Obieżyświat” i najbliższej jednostki Policji, oraz bezwzględnego uzyskania od Policji odpowiednio pisemnego protokółu lub potwierdzenia zgłoszenia kradzieży.
  W przypadku niedostarczenia przez Najemcę pisemnego protokółu lub potwierdzenia Policji, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody. Wycena szkód jest dokonywana przez autoryzowany serwis w przypadku samochodu na gwarancji, lub warsztatu wskazanego przez wynajmującego w przypadku samochodu po gwarancji ( ewentualnie autoryzowany serwis na żądanie Najemcy).

 5. W przypadku kradzieży wycena szkody następuje na podstawie cenników katalogowych producenta pojazdu (bez podatku VAT) pomniejszonych o dotychczasowe zużycie w wysokości 50% za każdy rok od dnia pierwszej rejestracji.

 6. Przeliczenia euro na złote dokonywane jest według kursu sprzedaży euro przez BZWBK obowiązującego w dniu zwrotu kampera.

 7. Najemca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w zabezpieczeniu pojazdu kempingowego oraz wyposażenia dodatkowego przed uszkodzeniem oraz kradzieżą.

 8. Gdy najem następuje przez więcej niż jedną dobę, ich odpowiedzialność jest solidarna.

 9. Gdy w wyniku zaistnienia okoliczności , powstałych w trakcie najmu pojazdu, kontynuowanie podróży nie jest możliwe, wszelkie koszty z tym związane pokrywa Najemca.

IV Inne postanowienia

 1. Najemca zobowiązany jest stosować do toalety środki chemiczne firmy THE FORD ( Aqua Kem oraz Aqua Rinse). Środki te najemca nabywa przy wynajmie kampera w cenie 50 zł brutto za komplet ( 7 dni), 100 zł za komplet ( 14 dni ), 150 zł komplet ( do 21 dni). Z tytułu niewykorzystanych środków chemicznych Najemcy nie przysługuje zwrot kosztów ich nabycia.

 2. Przewożąc bagaże w pojeździe kempingowym Najemca zobowiązany jest do ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem i ocieraniem o elementy wyposażenia przyczepy lub samochodu.
  Zabrania się przewożenia ładunków łatwopalnych, trujących oraz niebezpiecznych pod groźbą utraty kaucji:
  W POJEŹDZIE KEMPINGOWYM OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU. W PRZYPADKU NARUSZENIA ZAKAZU NAJEMCA MOŻE ZOSTAĆ OBCIĄŻONY KOSZTAMI WYMIANY CAŁEJ TAPICERKI POJAZDU.

 3. Najemca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia i użytkowania pojazdu kempingowego, w szczególności zamykać na klucz zamki, korzystać wyłącznie z parkingów strzeżonych.

 4. Najemca zobowiązuje się do wykorzystania pojazdu wyłącznie w celach rekreacyjnych i turystycznych, chyba, że zostanie zawarta umowa o wynajem w innym określonym celu, z zastosowaniem indywidualnie kalkulowanej stawki za wynajem.
  W przypadku użycia pojazdu kempingowego przez Wynajmującego do działań sprzecznych z prawem kraju, w którym pojazd przebywa Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w pojeździe, oraz następuje całkowita utrata kaucji.

 5. Najemca nie może podnajmować oraz udostępniać pojazdu osobom trzecim bez zgody Wynajmującego.

 6. Zabronione jest wywożenie pojazdu kempingowego, bez pisemnej zgody firmy W.P.K. „Obieżyświat” poza kraje Unii Europejskiej za wyjątkiem Chorwacji., Szwajcarii i Norwegii. Zabronione jest również podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami ( dotyczy także krajów Unii Europejskiej ).

 7. Najemca odbywa pełne szkolenie w zakresie użytkowania pojazdu kempingowego przed jego wydaniem.

 8. Na czas wynajmu Najemca może nieodpłatnie pozostawić na terenie firmy W.P.K. „Obieżyświat” zbędne w dalszej podróży przedmioty i bagaże. Istnieje również możliwość nieodpłatnego pozostawienia samochodu na terenie firmy W.P.K. „Obieżyświat”.


Savoir vivre karawaningowców

 1. Kierowcy karawaningowi w czasie jazdy pozdrawiają się nawzajem. Robią to przez uniesienie ręki. Tak jest w całej Europie. Ten piękny zwyczaj jest tak miły, że warto go podtrzymywać.

 2. Zachowanie na kempingu musi być zawsze zgodne z zasadami dobrego wychowania a poza krajem nie powinno przynosić kpiny czy wstydu polskiej społeczności karawaningowej.

 3. Na kempingu pozdrawiamy każdego. Czynimy to krótkim „halo” do którego zawsze ale to zawsze przyklejamy uśmiech. Na każdym kempingu w Europie nikt obok siebie nie przechodzi obojętnie.

 4. Jeżeli przebywacie już na kempingu powinniście udzielać informacji, porad i pomocy załogom przyjeżdżającym na kemping. Taka pomoc jest szczególnie cenna w czasie niepogody czy po zapadnięciu zmroku.

 5. Na kempingach nie prowadzimy transakcji handlowych pomimo że jesteśmy Polakami i mamy to we krwi.

 6. Na kempingu czy też na każdym innym miejscu postoju nigdy nie ustawiamy samochodu w taki sposób, że nasze drzwi wejściowe wychodzą na drzwi wejściowe naszego sąsiada. Nawet nie powinien prosić o zgodę na odstępstwo od tej zasady.

 7. Wjeżdżając w nocy na kemping ( po 22) nie zajmujemy się pracami gospodarczymi. Wszelkie czynności tego typu odkładamy do dnia następnego; gasimy silnik i idziemy spać.

 8. Kiedy, chcemy opuścić kemping o świcie upewniamy się wcześniej czy nie zakłócamy snu sąsiadom. Jeśli tak się stanie rezygnujemy z takiego zamiaru.

 9. Nie wpraszamy się do sąsiadów, żeby zobaczyć jak mają w środku. Jeżeli ktoś nas nie zaprosi, nawet o tym nie myśl.

 10. Do starych karawaningowców zwracamy się z szacunkiem i zgodnie z zasadami przyjętymi przez cywilizowane społeczeństwa.

 11. Okres czasu od godziny 22 do godziny 7 rano jest świętością. Wielu „karawanigowców” chcą za wszelką cenę zwrócić na siebie uwagę ludzi ignorując obecność innych, gdyż swój pobyt uważają za najważniejszy. Postawa żenująca ale wymaga bezwzględnej reakcji. Zawsze wtedy powinno się powiadomić recepcję telefonicznie a gdy to nie przyniesie skutku – policję. Brak jakichkolwiek reakcji ośmiela i z pobytu na kempingu czyni horror. Jednak do tradycji w takich miejscach należą wieczorne spotkania przy ognisku, gdzie się śpiewa i gra na instrumentach.

 12. Mycie samochodu na stanowisku kempingowym jest niedopuszczalne.

 13. Zrzut brudnej wody rozpoczynamy wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Gdy nie ma takiej możliwości brudną wodę, posługując się np. wiadrem wylewamy do ubikacji.

 14. Nie nocujemy w miejscach zaśmieconych. Zawsze zabieramy ze sobą śmieci. Śmieci przechowujemy włożone do dwóch worków foliowych. Tu nie oszczędzamy. Śmieci pozbywamy się w najbliższym śmietniku.

 15. W razie wypadku, awarii należy bezwzględnie udzielić pomocy załodze innego kampera. Czynimy to nawet kosztem rezygnacji z dalszej jazdy i własnych planów turystycznych w tym dniu. Dotyczy to sytuacji na drodze a także na kempingu.

Projekt i wykonanie Creation-Studio Copyright by OBIEŻYŚWIAT